GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

戴珍珠耳環的少女-1832


4 w9 B6 I$ ~/ BGirl with a pearl earning-W.I.P.
: m5 @% I. J& H0 u1 Z% Y1/10 resin kit // Height:70mm
8 h( A" j. l$ v6 a# a. n#resinart #resin #bust #base
5 }7 P5 h5 M. }' Z* C
8 A. X/ g! w: e0 A2 A; R/ m, d

4 X# R- K$ Q2 G

TOP

Girl with a pearl earning-1832>>>
; w9 H6 E- `0 ?' ?9 A- J1/10 resin kit // Height:70mm( R8 ?" |/ F4 {% e  i- U& C9 `
#resinart #resin #bust

9 d6 U# ]; C8 W& \/ L7 l) X

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

Change the base,更換台座
3 Z( @0 B$ y: `7 {7 \4 B% NGirl with a pearl earning-1832
4 f1 @! E% H, p4 `3 X) H; {) H1/10 resin kit // Height:70mm) p( v0 B; S. C! A
#resinart #resin #bust #base
0 o. C! w. q. }1 M7 q) r
% t4 O+ I  b4 q! [

TOP

返回列表