GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖
政府有意在大嶼山填海興建1700公頃的人工島,連同基建設施,造價相信「四、五千億港元走唔甩」。消息一出,旋即惹來網民狂鬧,填詞人梁栢堅更在Facebook上發起「人工島命名大賽」,創意名字,令人忍俊不禁。以下是梁和一眾網民的爆笑創作節錄:

-敗家島
-起唔X島
-款撥唔島
-不安全島
-兵敗嶼山島
-政府永遠聽唔島
-也會怕有一天會跌島
-起到都住唔島(網民JuDy Chan)
-慘不忍島(網民Bryan Tam)
-估你唔島(網民Easybet Lau)

其實這些島名,除了能看出網民的幽默,似乎亦反映了一般小市民的無奈。有網民坦言,不明白為何「明明新界咁多地,係要填海造地……」有網民更「係咁食字」,抒發心中怨氣:「起得島也未必好,小島移情,大島亂政,有目共島」。

TOP

創新思維,冇地起地起島,但港人怕沉降,而連接交通亦係問題
生意好會比狗咬

TOP

本社強烈譴責警方執法時使用過度武力,鎮壓想和平乖搭巴士的喵星人,出盾牌包圍!!!
...
xog 發表於 2018-10-9 18:21

喵星人反抗差佬實開鎗!好采佢走得快,後來比義工救咗
生意好會比狗咬

TOP

返回列表