GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

自制F-91頭像~~~

這自制F-91頭像在下作出好多的第一次~
4 B. V# @1 ^$ j# C. e6 u) Q+ G" V第一次自制模型~第一次做鏡面~第一次用USB出電~
; ~5 z$ n2 C1 U" {過程係一個好好的經驗~" d% @& R) S5 k
這樣一來70號作品完成喇~
5 B; ]9 G8 E3 i8 z! T希望大家看完喜歡的話給個讚或者留下言比啲意見啦~~~
4 v! }" x& Q3 N希望各位冇傷眼啦~
* H6 R8 g9 p1 W2 G
8 O1 T' x4 [# p; o4 ^$ ]
: N6 M0 a$ P, q1 Y$ }, @6 ~+ W% z
. L7 p) g' S2 J
) A  N6 p- o% ~2 z! |' L1 U  v1 Q" |6 m' x

! @3 D+ e) ^& `) `8 \% v8 ?+ Y2 q' e% t4 s+ f8 |$ Q$ q4 w' M% u4 h( A
% X2 p. I$ _& r1 W& Q

, n; `! W, O. E7 v# T0 i$ N- |6 K, q* A) s# F$ h! X

& Z9 {4 Q" @% ]' A4 y1 f
6 e4 {1 H) S! @" }& t# T! W) V  M( u
- K9 ?0 j2 L0 ~* N/ N* n9 D2 Q! F

& `$ b3 F6 y; w# G7 B, X/ q) i- Y
7 M, h3 ^. w7 ]& }' N

$ }% d4 i0 J9 l" G( R. x" b% v' P, v) ]
' {$ Q$ ^! ?' h9 d) A# _: F3 ^/ B

% S9 C  P+ P2 e. C# L. f5 w: m, ]* O0 `& ?3 i- Y; K8 M* I3 w2 L% s

3 I8 w, z" R! _: I
6 P$ Z' x2 d; C2 t* T/ u( h! \& P. d% S! r

& r/ O" [) a6 ?; L7 E9 x, u
* V! l' m2 f4 {) t( R  t6 {4 T. {& ~3 u9 K/ e% `9 z( Q

! \3 O/ f$ N3 ?& \; `2 n. m7 o, _" j+ e) ^6 J

9 R7 o" k+ C5 j2 I2 G! s1 w# @; c; e( X% j8 `2 g4 |
& X0 s' B4 X, a0 C' ^

這自制F-91頭像在下作出好多的第一次~
: @7 s0 w' O/ B6 y& I& c第一次自制模型~第一次做鏡面~第一次用USB出電~7 p. M  ]5 D9 \6 O+ u9 U
過程係一個好好的經 ...; _7 X4 t0 e: X. }: ?' w( i8 v
gundammk-ii 發表於 2012-5-21 21:14
' D" S* q- \* G& B2 e9 j9 G
  h4 m; \6 i, n
7 Q3 q" J8 T2 N$ F% e
    十分出色的作品,不得不讚

TOP

回復 2# LinusPoon " Q6 j/ K) I8 d
& t2 Z& y! R( A: F, J# f9 ?

) L- K9 M' a+ v( T, ~5 u    多謝LinusPoon大大欣賞~~ 1 o! L7 g0 V0 J7 A5 T# `9 V
THX~~THX~~~

TOP

全自制 勁丫 期待制作過程
唔怕做唔到 最怕諗唔到

TOP

我想睇駕駛倉內部,另外低部的zz背包用得一絕!

TOP

好鬼死正呀!!
我的blog:ONLY ONE HOBBY
我的site:ONLY ONE HOBBY

TOP

全自制 勁丫 期待制作過程
6 X' i4 O! @; p6 Zaozaki 發表於 2012-5-21 22:47

8 C% u# I9 L# {' [( K
: s. X& f# {* B4 v, Q- P# G' D3 Y8 i' U' U9 `
    我也期待中x2

TOP

哇, 靚到無朋友...

TOP

本帖最後由 gundammk-ii 於 2012-5-25 18:28 編輯
) Q9 g5 K2 \& v9 w4 D/ U, O) \0 s4 y; o3 `/ C6 G: e9 B
好多謝多謝各位欣賞~
; K9 f$ K; C) F0 O' g1 X9 V9 ?下面連結係制作過程~
. @. P6 V8 X6 Q+ r8 p7 `) U5 Q9 K8 R1 r) a* j/ W- @
http://www.hkml.net/Discuz/viewthread.php?tid=144747

TOP

勁呀!兄台果然是高手!

TOP

返回列表