GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

報喪女妖

本帖最後由 Laion 於 2014-4-27 17:15 編輯
9 O0 S& P4 l$ [5 c4 q  v' S
  H  s% G7 E# q0 j" u8 s只有上少少色同貼貼紙的優閒作
# f. h3 k0 A% C/ H7 S8 W! M! N5 _1 }
5 F2 C+ j% f+ @
, d! z/ M3 t1 r% ]2 P! f* d

, o, J: K- c( @* K
8 \+ L/ d: F9 a  _, l" k8 Y
6 v1 D+ [2 x  e& W# ^& P1 \, z$ `9 V& R9 _% H

9 ?1 v- i! I- F& N* c$ Z
; ~% |! @! r- `' a0 y3 t  x* ]9 `& \7 o- y; S8 N4 |

只有上少少色同貼貼紙的優閒作- q5 `8 F3 J- [
Laion 發表於 2014-4-22 07:56
3 W+ u! X8 S. @
0 p( w) X$ h; |- U
7 U% D9 r6 ~( v! l/ z
    不錯呢,主色及金色好靚,期待你的原型創作

TOP

赫拉我原本諗住4月份完成, 不過我諗唔得啦~~

TOP

赫拉我原本諗住4月份完成, 不過我諗唔得啦~~
9 [, p; q* f/ \! U, H3 Q! ?: g: mLaion 發表於 2014-4-22 22:39

& s& E4 _6 n$ l( ]8 H! N
  f3 q/ O# Y& i+ `' I
4 I) B! Z; l6 E( ?    慢慢整喇

TOP

返回列表