GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

報喪女妖

本帖最後由 Laion 於 2014-4-27 17:15 編輯 6 }: T8 q. n5 W  K/ [9 b

7 K" q$ D/ S: W只有上少少色同貼貼紙的優閒作# a0 Z6 v  B- v! Y. ]- N  ?* R6 e
- ^; f% D4 \( Z+ G8 T. ?
) F. L) W9 E  i/ h% T
, n; V# S4 w- ]' c
4 V: N# F1 y$ }: X

9 ]( O7 q/ i8 g+ V* \5 r3 |1 |) J" v; ]: S0 a5 J
+ ^5 @! m1 B5 n6 {: L4 f

+ e' l; c3 w  j
; c, ?" M0 S4 E
1 _, R* F* P0 \+ ^

只有上少少色同貼貼紙的優閒作( {$ e# O1 k  P  B4 P
Laion 發表於 2014-4-22 07:56

5 [/ f3 O" O5 N2 C
4 s: E. Y% C+ @* x3 e8 I7 G; F" t
( R; _0 N, Y7 j. d* I. Z    不錯呢,主色及金色好靚,期待你的原型創作

TOP

赫拉我原本諗住4月份完成, 不過我諗唔得啦~~

TOP

赫拉我原本諗住4月份完成, 不過我諗唔得啦~~
+ ~) c6 p. P( ~0 E2 w) r; `Laion 發表於 2014-4-22 22:39
9 d# N% P; s- m$ s9 E
% W! L7 h% g% |- h2 i

5 {  ?4 l6 G4 z    慢慢整喇

TOP

返回列表