GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01,Raccoon

新瓶舊酒,驚喜欠奉.今回加入女學生及動物,減去上回的AFS,全15種.
) f2 J$ W3 X2 H* o+ j' R引用友人金句:[好彩抽到Ma.k!]) I4 w' G4 _; ^& J
35 Gacha-Nen Ma.k SAFS. R" R' ^" m, B. P9 @! g6 p3 k
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:72mm
3 X0 q" ]: i- B$ RMercenary Force Female Pilot Freesia-1773/ E5 N1 g+ P6 M, v3 }
1/35 Resin Kit // Height:48mm
8 j4 q% M7 ?3 n, a: L$ X1 p#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d
4 G0 C& A4 `9 C- W6 L

http://www.1999.co.jp/eng/10505242
- e9 V$ o6 p! l; s' g" F  m& }- r

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k SAFS,JFK-01 W.I.P.-01
! ]0 Q# G8 J5 a) C3 |+ _Kaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm& V+ e0 t2 f# G7 i" k; T- x' f2 m
#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk) B( g. t$ ^+ G/ @( R

TOP

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 W.I.P.-02
: c. c0 |/ l( |, E3 O' cKaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm
9 p) ?3 T" c$ t; L( a7 ?" I4 h- l#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman5 B8 v2 P. W! B6 h

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 W.I.P.-03# i+ N2 Y5 S: G( F% K+ h/ ?. _3 w
Kaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm9 j9 p. e( e2 ?
#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman
" v- b& ]5 |- H0 N4 y; o9 H9 Z. J 6 ]5 i& I, a/ u; h- O: V+ h

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 1802/03
. g6 q0 o6 O" ]  o& `5 L+ j5 G4 x  ?Kaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm
" m- c8 _. q* M( F; p9 W% f) r#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman
' O3 q! n* T5 J% Z" p3 j' B# H

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表