GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

35 Gacha-Nen Ma.k SAFS,JFK-01

新瓶舊酒,驚喜欠奉.今回加入女學生及動物,減去上回的AFS,全15種.
% k* z  q9 l. {. d引用友人金句:[好彩抽到Ma.k!]
- z' \  m. W) @" z8 v. P/ K35 Gacha-Nen Ma.k SAFS+ M+ ^1 X; `+ b$ z- j! ^
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:72mm* T3 L$ @8 p+ Q2 y9 j4 H4 H3 c
Mercenary Force Female Pilot Freesia-17736 t, }9 p; }" R, H
1/35 Resin Kit // Height:48mm
$ G1 K$ s3 Z, ]" c8 k* k#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d
; d# Z4 t) h9 U9 M, U5 s. Y2 s- c

http://www.1999.co.jp/eng/10505242( b+ R# `. |, J6 X0 R9 a

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k SAFS,JFK-01 W.I.P.-01
6 Q% f( F4 J! O) IKaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm
! @. m1 O9 c  Q( O; ~/ ?  y& L#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk
3 t, W2 r, H. v7 k) |9 J# T

TOP

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 W.I.P.-02, x* W+ y6 m2 ~( G* |# q
Kaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm: m) \  V0 z4 L
#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman7 [+ H* |( X( F2 j+ W

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 W.I.P.-03
9 {0 k$ t  L8 I! pKaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm* V0 L9 M# f# y# ]7 F/ D. V
#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman
7 r) N% P& k4 } 9 F# P9 }; ]8 y% J) \6 l

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k Snowman,JFK-01 1802/03* m% K3 o) H9 }
Kaiyodo1/35 Capsule Kit//Height:10-72mm
" W  B& ]& y) E7 }#mak #safs #gachanen #handdrawn #sf3d #jfk #snowman

: I+ {  R) W0 ~6 e; }3 H- S

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表