GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

Ma.k AFS MK I & Archelon-1808/09

35 Gacha-Nen Ma.k A.F.S.MK I W.I.P. 01: W6 |  g9 Z0 r! p3 {
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm
; I. n: H, Z, V. a#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d

9 o% b' s/ Q! O% j+ Y8 X

海洋堂1/35 Ma.k扭蛋 Line up,原來由上年至今購了14隻,最後一隻今天也改成afs的archelon,古巨龜35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon W.I.P. 02
/ p5 o% {  {0 Q6 r+ w$ |Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm0 y7 M1 K4 Z; U
#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon- q$ O; E4 w  O# e. o

TOP

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon W.I.P. 03; s# S6 K2 r: ?7 U3 k1 o8 M0 E1 a! l
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm) P4 i0 `) N; a- I
#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon
& i+ z5 I% o' k; v/ o
+ W7 x) S7 s  l; o

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon -1808/09
4 i0 n. ~: H  ~; G+ AKaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm, S0 E% n8 y& L* G+ X0 i
#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon
- ]8 b4 x* @& \) T& p0 d( X" C
$ B3 ~- X1 H0 r

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表