GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

巫女-4 胸像版 x 坐躺中的鬥牛犬-1823-25

Witch-4 Bust Ver.,Bulldog Lying & Sitting--1823/24/25  9 n- Z; I6 D1 {/ o) j" A
Witch Bust 1/10 Resin Kit//Height:60mm' [6 M7 P/ H/ i& Z$ r
Bulldog Lying Resin Kit//Length:65mm9 U6 K  @. e2 {8 q) K2 @4 f+ @
Bulldog Sitting Resin Kit//Height:75mm
( T* q& W2 F4 N" l! V#witch #bust #bulldog #resin

: }' g8 ?, j( [+ G' b# ~$ o+ I
001.jpg
2018-8-13 23:14
002.jpg
2018-8-13 23:14
003.jpg
2018-8-13 23:14
004.jpg
2018-8-13 23:14
005.jpg
2018-8-13 23:14
006.jpg
2018-8-13 23:14
008.jpg
2018-8-13 23:14
007.jpg
2018-8-13 23:14
009.jpg
2018-8-13 23:14
010.jpg
2018-8-13 23:14
012.jpg
2018-8-13 23:14
013.jpg
2018-8-13 23:14

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表