GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

巫女-4 胸像版 x 坐躺中的鬥牛犬-1823-25

Witch-4 Bust Ver.,Bulldog Lying & Sitting--1823/24/25  
1 i2 F' `0 H) V4 N. nWitch Bust 1/10 Resin Kit//Height:60mm
' F/ I0 K. J  U8 E9 eBulldog Lying Resin Kit//Length:65mm
8 @# w2 N1 _) J' E0 p1 pBulldog Sitting Resin Kit//Height:75mm' D6 X8 N2 D/ Q" |  M6 M: b* z5 C9 [
#witch #bust #bulldog #resin
3 s( U3 w+ G* d7 K' O# }3 b
001.jpg
2018-8-13 23:14
002.jpg
2018-8-13 23:14
003.jpg
2018-8-13 23:14
004.jpg
2018-8-13 23:14
005.jpg
2018-8-13 23:14
006.jpg
2018-8-13 23:14
008.jpg
2018-8-13 23:14
007.jpg
2018-8-13 23:14
009.jpg
2018-8-13 23:14
010.jpg
2018-8-13 23:14
012.jpg
2018-8-13 23:14
013.jpg
2018-8-13 23:14

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表