GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

蘋果核戰 布力奥斯 與 杜南納兹-1867/71

Apple Seed Deunan Knute / ; |2 O6 v) K3 _0 A% ?+ t0 q4 c
蘋果核戰 杜南 納兹-1867
3 M- [% W# e  ]; E1/20 Resin Kit // Height:83mm& W( D+ e& q  d  n6 h( i
原本今日準備開開心心一對走,可惜另一件事與願違,神手也難救,無奈...無奈..
% O3 ]" t, L) E5 H6 L9 n#appleseed #resin #garagekit #deunan

5 O2 Q6 ^2 b2 a: m7 @7 R.
PicsArt_10-24-07.08.48.jpg
2018-10-24 19:22
PicsArt_10-24-07.08.00.jpg
2018-10-24 19:22
PicsArt_10-24-07.07.17.jpg
2018-10-24 19:22
PicsArt_10-24-07.06.28.jpg
2018-10-24 19:22

Apple Seed Briareos-h & Deunan Knute-1871
' H) n% J6 p. m9 z& z蘋果核戰 布力奥斯 與 杜南納兹-1871! G0 z4 R: z# Q7 w, o3 ^+ B$ k
1/20 Resin Kit // Height:83-125mm( s5 A7 a3 A' K, ^: P* ?7 m
#appleseed #briareosh #deunanknute #resin
, ~3 e1 W0 I' K; ?7 m- D" k5 F: n
PicsArt_10-28-07.44.59.jpg
2018-10-28 20:48
4 p7 b7 T9 v" U) q$ ?0 R: @4 o* G
3 }; n5 X5 `8 T4 c& H
PicsArt_10-28-07.45.40.jpg
2018-10-28 20:48
PicsArt_10-28-07.45.22.jpg
2018-10-28 20:48
' Y2 N1 @! M, H) w, N( R6 f, j* X

TOP

PicsArt_10-28-11.58.29.jpg
2018-10-29 00:13
PicsArt_10-28-11.57.48.jpg
2018-10-29 00:13
. T" ]& a& V; Q4 e/ G

' o# ~6 I$ F( b# C0 ?1 A: h
PicsArt_10-28-11.55.55.jpg
2018-10-29 00:14
PicsArt_10-29-12.04.36.jpg
2018-10-29 00:14

TOP

PicsArt_10-29-12.55.41.jpg
2018-10-29 13:03
PicsArt_10-29-12.54.20.jpg
2018-10-29 13:03
PicsArt_10-29-12.55.14.jpg
2018-10-29 13:03

TOP

返回列表