GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

裝甲騎兵 最後的紅膊頭-1901-04

Voctoms Last Red Shoulder:
0 X( I% z* [* q$ b; K1901-04 Scopedog Turbo Custom
+ |* n, G: v# A/ m4 B) sChirico Cuvie x 2 + ^  ~9 ?! W5 ~
Wave 1/35模型套件// 120mm
* e* r% E$ c( k1 A) e, |1 {$ Z4 c6 Q+ z底座尺寸:(15 x 130 x 180)mm
' L7 Y" U2 e) X6 ^; y" ?#vomoms #wave #scopedog #turbocustom #chirico
/ h# x7 k6 @$ N0 `; ]$ J# o) V9 k4 G
PicsArt_01-14-05.54.08.jpg
2019-1-14 17:55
PicsArt_01-03-08.23.06.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.22.25.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.21.51.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.21.14.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.20.36.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.19.42.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.18.36.jpg
2019-1-3 20:50
PicsArt_01-03-08.19.07.jpg
2019-1-3 20:50

Votoms Last Red Shoulder : 1901-04  h, l; D$ v& d
Scopedog Turbo Custom! r' K+ G3 r  J+ i$ M* O3 S2 {
Chirico Cuvie x 25 r" e& F3 @* Q) D8 W0 t7 I: o" r
Wave 1/35 Model Kit // 120mm
) s. O3 K$ @+ Z# c( `' Z- @Base Size : (15 x 130 x 180)mm
& r4 r) c/ P) P) J#votoms #wave #scopedog #turbocustom #chirico #decal

) s5 e/ O8 k6 j7 t; [
PicsArt_01-26-09.58.55.jpg
2019-1-26 22:06
PicsArt_01-26-09.58.08.jpg
2019-1-26 22:06

TOP

Votoms Last Red Shoulder : 1901-04
( Z3 z# P& t- S: OScopedog Turbo Custom
9 O0 m0 w) j' x: n2 w! CChirico Cuvie x 2
* J3 P% M" ]8 l4 B1 D) |+ @Wave 1/35 Model Kit // 120mm
) c2 ]: e/ M/ u5 O2 |, U5 }Base Size : (15 x 130 x 180)mm
5 [9 L% |! k1 J7 o$ U8 W#votoms #wave #scopedog #turbocustom #chirico #decal4 [# ^" O; Y; X* O, @6 O3 l' G9 ~
FB_IMG_1548823765427.jpg
2019-1-30 12:56

' C6 q( Y& x: L$ c* U  T3 J& l

TOP

返回列表