GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖
本帖最後由 王子老師 於 2010-10-26 17:24 編輯 ; @& w+ c; @# }  l2 U" Q) R

; m" g  ~/ P2 c3 E: u我影了少少

TOP

26/10/2010
. x$ u  R4 X5 o! \# q( Y6 Q8 B, t9 x來了" y/ s6 T/ Y+ _
看看吧..." w$ c6 o' ~) y  |
不過也影得不好...+ O: H' D: y8 E) p* T+ ^
( {1 j& L6 N$ y( E8 C* [  i

8 D; U5 f6 ^2 ?" ~, V2 M
+ y0 a* `8 Q1 @  [ 5 }( e# e8 _1 y8 K
5 X& l  J1 w: a/ |

$ s9 a8 B' u/ R' e  i% f
$ K$ @% |5 Z1 z! X0 B( ]
7 O0 y7 I% L2 q0 z
8 i0 U8 R% ?+ J6 n+ @ ; q/ A( T% \8 }6 t

4 L& ~9 w1 O# l$ i/ {. A! q. _+ U 8 H1 i- L# |" C- E! K; {
0 E8 A! F: f5 F# K1 g5 c

5 ^' x; V; C- `; z1 O
4 H& ~) w4 f3 c3 Q # ?! k! \& I/ D/ N1 ]- l4 p

. k6 n6 J7 g" H; @
1 J, V& `: k" _& e& N 7 S/ K7 _% ?$ n: l! l5 p  q

; N4 @9 K0 q+ R: f! h7 X
1 V) i, C1 m5 C3 g3 m. a+ @8 |
* O! x; M" _. J# Q0 y, q2 i
/ x: c2 ~, R. Z! t 6 D- u9 q4 r- b) h7 R3 S
, U# q: o: |- f' j( f6 K
8 L' o" j3 i/ \: j

: b; P( n! m* ^3 ^! u. [ 7 ?/ K9 W, H  }  f
4 s' `, j" t" d$ \
9 w2 a9 e/ }, D& T9 _
: C1 w' l) r9 B

TOP

其實哩隻78, 比賽的話, 已經夠攞獎, 輝蛇, 原來你真係傻架

TOP

我都話影相要搵王子兄架啦,成隻醒哂2 [& ^0 ?, z# b1 x
大家唔洗奇怪,佢根本唔係地球生物,佢係我認識既五大快槍手之一. Q- R( W, z. C& F6 o
POON SIR,王子,姚明,,CYBRAY,輝SIR& a8 ?. j  i/ g$ I. E
一個二個快到你都未見到個盒就已經砌起
0 N& D3 c  B' g& b8 m5 k; N1 \/ O快手D POST多D好野過我地睇呀
有空請進MY ALBUM俾吓意見http://www.gkp2010.com/viewthread.php?tid=1254&page=1&extra=#pid8705

TOP

我都話影相要搵王子兄架啦,成隻醒哂
- J  L; p. m1 E* a大家唔洗奇怪,佢根本唔係地球生物,佢係我認識既五大快槍手之一 ...
8 d: F$ P+ t+ x5 I. i0 q2 @上善如水 發表於 2010-10-26 23:51
- l; h, u& \$ u7 {8 ^" O% u9 q

2 J  ?0 b6 g  S. s0 A1 H那晚打燈唔好...無帶傘子
4 X7 p8 J, U: ]2 |% p仲話我影得好...哎...8 K; I. q7 ?- G
等阿輝整好再同佢影番輯

TOP

輝sir 依隻野好癲呀!!8 y. [' G0 E7 }& E2 M0 {
好想整番隻!!

TOP

3日貨....比我用3星期要好倍,回去玩囡囡算了

TOP

好正的作品!好有FEEL

TOP

3日貨....比我用3星期要好倍,回去玩囡囡算了# E! m, A5 l+ r) P
ss_tky 發表於 2010-10-28 02:00

! P& ?) [/ V8 Z+ m! I$ k4 ?2 _: m7 [" q- [* k

( i' H0 ~, g0 {$ Z2 \% j    做不成高達達人,努力d都可以做砌囡大王啞

TOP

雖然阿輝話重未完成,但作品收視高企,不能不精整完再補補相喇

TOP

返回列表