GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

SD 303E

完成LU!!!% E# g& _" A0 {3 n4 {
加左相!!!
: ^  G3 G2 a$ W) O有D位無MASKING手油,點知自己手油的功夫.........; ~/ M6 M/ h! G/ h4 h( u( E2 {
去相!!!
% }5 A3 z0 n! x. \
: p6 m! |4 Z: M* z2 q- j- L地台都花左唔少心機!!!!* K; V: ]6 U4 W3 b2 ~  a6 i
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

大攪作、好靚

TOP

你做乜洗板呀, 明哥

TOP

完成LU!!!: N$ K) `7 @, g( [" z
加左相!!!- V/ v9 p/ H2 `. `& q. x5 m! [
有D位無MASKING手油,點知自己手油的功夫.........; O6 ~) d# Q0 @' U" r* E  C
去相!!!$ g% {/ V3 G3 f) |

! ?+ |" E  h' \8 f地台都花左唔少心 ...2 _8 W. I/ e+ Q( ]  V: A& _
yiuming 發表於 2010-11-1 11:44

$ ?3 A! E! H5 o% ?$ [0 U  d7 S) ^; A1 G, |9 l: }/ E+ M
這件出了很久,有好多人買了始終有買冇整,你能順利完成,實在難能可貴了

TOP

等你好耐喇,你條友仔洗板都洗得好乾淨吓# Q  S' Z+ p. _& H+ k. a- l3 `  a
件野好Q呀
有空請進MY ALBUM俾吓意見http://www.gkp2010.com/viewthread.php?tid=1254&page=1&extra=#pid8705

TOP

返回列表