GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

模魂真悟 SD EX-S:11026.

SD EX-S:11026
' a* R: l; M; r, @4 m: V- t8 a9 Q" lBase Size:radius 6.0cm1 X9 p: S, l6 ]2 y1 i. o% E
MC Model Kit // Height:12.0cm
' |6 E' |4 j2 F" M8 YModeled by Linus Poon on 25Jul.2011
& d) v- Q' M: V* T: vPhotoed by Linus Poon on 25Jul.2011

% r; \2 @! P+ ], @' ]

又完成了

TOP

快手 隻眼識唔識著燈??
唔怕做唔到 最怕諗唔到

TOP

又完成了
# S8 y1 j% g7 Uss_tky 發表於 2011-7-25 22:15

: h" t  V+ W: R6 Y( d7 f3 w  ^4 X5 O# i* g1 ?7 @) y9 X

1 ^: M4 d% N" Z8 T0 k    是呢!!!
4 q- G2 q  e# i# b% B* e6 U: c; O

TOP

快手 隻眼識唔識著燈??
% a" ^1 g! k' `aozaki 發表於 2011-7-25 22:44

8 d/ |9 y9 K/ b$ z- C. x2 r. Q
( p. y0 P, e2 V1 F) G  M0 ]! F, i1 \
    原本可以有一個小型燈箱裝於頭內可着燈,不過我厭太假冇裝.5 ~5 E6 S2 d/ Q6 \% m9 R
不過塊面可拆冇黏實,隨時可補回那小裝置.
, Y% h2 ]: E# W! V7 `6 E$ S

TOP

我未取貨你已砌完,太好了,有得參考。
( D. H  R1 ]# \# m7 C那作品同之前砌的SD上色風格有點不同,
4 a. Z- F' r- G( Y& a" u7 k配在EXS上覺得好正。

TOP

我未取貨你已砌完,太好了,有得參考。! @7 U2 _( P: v% @
那作品同之前砌的SD上色風格有點不同,# }' h- c% w+ V+ |/ c7 U
配在EXS上覺得好正。 ...( X$ z! B" r" v9 p( L) c( t
王子老師 發表於 2011-7-27 07:57
0 ~" n0 T# U9 ]( {

3 h4 Q1 j( R. ?& Y$ ^" h/ W+ W7 a
    粉色最適合Ka氏的MS  g: R- O6 \7 g. _' J, n

TOP

粉色最適合Ka氏的MS
9 M% Y# ?5 C$ m( O( b, @5 @5 [LinusPoon 發表於 2011-7-27 10:33

1 {. C$ r0 W0 Z3 y2 V
3 {( N9 N, x9 M認同認同, k' x( V: }. W1 \
我明天有得砌SD-EXS喇...

TOP

認同認同
/ \! r0 ^( e. L* X3 c我明天有得砌SD-EXS喇...  B7 ]! \: ~' _1 v9 U+ j( x# b
王子老師 發表於 2011-7-27 20:47
( W/ s  ?5 |4 n& Q+ s
% P: i! J2 C- A) F

8 B" e0 k2 r: [* c; F' e2 n  G    等睇你表演! B( c3 t- C# Y  i: B+ O3 d4 K6 M

TOP

TOP

返回列表