GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

模魂真悟 SD EX-S:11026.

SD EX-S:11026% X. o; e1 y" m9 ], v
Base Size:radius 6.0cm# u6 I+ h9 D, V$ {
MC Model Kit // Height:12.0cm
9 g2 u# I+ [6 O8 J$ Q- ~* l9 f; l" l9 pModeled by Linus Poon on 25Jul.20118 [* }; L1 b+ W7 q) Z' i# q" H
Photoed by Linus Poon on 25Jul.2011

, G8 b9 r2 G0 ^

又完成了

TOP

快手 隻眼識唔識著燈??
唔怕做唔到 最怕諗唔到

TOP

又完成了8 g  W& y# f9 x3 r5 O
ss_tky 發表於 2011-7-25 22:15
- O; ]8 l) n* s

& S5 `3 Z: I! W0 W& f! |6 V; m$ I- ~6 B* b( |" K+ a3 M+ y" C
    是呢!!!# g* g7 ]1 z) }. @

TOP

快手 隻眼識唔識著燈??4 L- k- P# ?. z- e8 m$ C7 r: E
aozaki 發表於 2011-7-25 22:44
6 G% e2 Y" C5 u+ I2 @5 y- h

& R2 n  K; G+ W8 o
2 c& w$ `3 L1 B# ^4 ]/ o    原本可以有一個小型燈箱裝於頭內可着燈,不過我厭太假冇裝.2 D# |0 }' L  L
不過塊面可拆冇黏實,隨時可補回那小裝置.* d' P: K: l; T$ w0 L* i

TOP

我未取貨你已砌完,太好了,有得參考。
* m$ X% F+ ?5 N( D那作品同之前砌的SD上色風格有點不同,
" @$ @7 E# O' l  D: S) W+ j: a配在EXS上覺得好正。

TOP

我未取貨你已砌完,太好了,有得參考。" g9 o) _& ~% s+ m% }# a3 C1 t
那作品同之前砌的SD上色風格有點不同,
9 E, j; g9 W, E配在EXS上覺得好正。 ...
( v3 W( q9 P. h王子老師 發表於 2011-7-27 07:57
# S9 x% f1 {7 `1 B) ]! }) m
' A6 f2 K) e- g% B6 S! P$ E

4 H" e" c& y9 Q    粉色最適合Ka氏的MS- y' b& z  m7 _

TOP

粉色最適合Ka氏的MS
9 s+ H# b! Y# ]& m$ vLinusPoon 發表於 2011-7-27 10:33

" ]5 Y5 z8 R$ H# m- \2 J% g7 \2 z; s1 V" T0 c
認同認同# T" N1 a& f) u7 Y: M& _( i
我明天有得砌SD-EXS喇...

TOP

認同認同! u  t* K" E, V* V- S
我明天有得砌SD-EXS喇...  W9 S1 P) Y8 Q5 H
王子老師 發表於 2011-7-27 20:47
9 `3 o0 v! e( j- G

$ z4 |7 F+ y$ l  l: f
# Y3 K! P  Q! V5 a8 ]7 k    等睇你表演7 D  s2 \$ y# H1 m6 L2 E! H

TOP

TOP

返回列表