GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

RC 1/100 NIGHTINGALE 夜鶯(成品) 2012006

本帖最後由 王子老師 於 2012-4-9 04:29 編輯 ! S. U, G5 J# n. m, c2 C( L0 _% B
) T9 y+ }4 T9 u& P% t
09/04/2012; C# I/ f% D, u6 k
成功砌完真開心...6 {3 ^( `. Y1 k. O- f
成品比我所想的美
$ f$ L& p' W, Y2 d, v, y" @. _# f8 D$ S2 m2 {0 O' w6 _4 i) ?

9 Q" x6 p+ l- j6 I7 O; P: B, B1 n1 y9 k) p

7 v1 Z# Q9 l" ^! V
5 p6 Z! D, z7 c4 K, V' b/ F: q" X' W2 b( s) v3 B# P  r
, I, H& q; q, r* I: Z+ t% V# ^
: n1 w# B0 E, M1 q

' v7 u. W- ?+ L, }" u9 `4 h0 R
$ \& g* d& Z  n3 {# e' X& x; p, D) H+ z' ]

2 w' b4 X' J4 M0 t! g* Z/ B# f7 q2 u2 p0 w% u
5 ?3 G$ K) O$ @  O! f2 s
( o6 d$ l  _/ y' g  X- A4 d+ o% ]
$ p9 m/ Y9 l" d8 _) J9 z- {1 K
3 h! `$ _9 j3 D( _( U6 h
7 P! {% ]( E' ]- y' ^
( U5 p5 R; z1 n* N. u8 X
; H- t7 V% U9 T7 M  p2 L; M/ Y+ K

. t8 f) z3 q  A: h7 m
- i1 H7 T0 A: S3 h5 f! K4 ^1 V+ N+ j- @) M: Y! j# r) Y

. N( W) q  _! i3 t* a
" N& Q8 C2 C8 O1 p3 V( w! l, c2 X# Z3 h' m9 V0 u% b' T

8 g" b0 x3 q. E: o, ~- A/ m3 }" H

0 }! K; a) R; o  R8 f& `4 f& H* n* E$ ~# o0 T; z5 J
; N% H8 R2 X/ z* f' Y
: T3 u  A1 E3 |3 o4 O/ i

3 F0 B* }  c6 z9 |% [) S* Y6 G+ e" [4 y/ q
4 v0 k9 t& a0 N& D
' h5 V' a8 D& B8 F- R/ S) h9 p
1 O# j% y( e6 D0 P0 c. u
) o& d5 O4 A" n7 u! }9 ^

5 u7 J- L/ p$ R! Q; G) h2 t( Z6 w" ?& f

* w- ?( m8 V, d% U2 G. X8 o( l3 {
& [; a& X$ \+ x, \% E4 L. f/ `
. S, Z% D* F; K$ y$ c* c
) k  Q" {% I6 f) _5 R: }* ?# x+ W
4 y$ \1 r1 F& _0 o

2 S2 E: }' W8 }
  I" _3 G/ T9 F5 _3 [
% D* y. @/ _" N1 `9 g) Y
7 X6 N$ D& K9 c, `4 x1 h
9 }0 B5 P1 [, S7 Q& q
( z( D5 k7 Y: {, }. _' O! m+ T  Q0 K( _
3 f; U9 c3 Z  e& N7 m. ^# m

+ ?" b6 G4 Q) R5 s" p
/ }0 V. Z5 D9 d- E7 o: O. t8 h& p% _8 V# c
: M  q* F! X/ Q# O# `# f3 M
1 x* j: _# c# u3 ]
8 }9 z" E" s- i0 r( S

  H3 {3 F% I' q- `8 K
1 c9 R6 M# c5 S$ X. n6 q6 _$ C; z2 M3 d( j5 q/ U1 a, `* a: k
/ E# x6 ]9 l- k+ f" a
) V5 L3 r, _! x% }
" f: q; e  S& H2 d" j
$ W. ^4 q) t3 M  f

7 k$ {% H8 y2 N/ F
6 v+ f/ g+ a& X# q5 ]' P4 R* \9 w3 A0 ]! ]

- P2 X' u* J) e6 U9 m8 a7 v( ~
+ s  D: D4 b' ~) a/ J/ G影返RC影相的角度先...^^
9 @# M' `# a! n) {1 @$ Q4 y( h& ^% e. d0 t
8 n7 \4 ?% ?) D

+ e2 |* v$ u+ J% [7 i% I1 [* r! y3 T

' M+ l* S' q! [8 i! z3 T
9 k; ]+ e% E0 ~3 A( i4 F, [
& O. @* |6 O4 \% q  S& k/ `' D7 h% h- J/ S) j+ b- Z$ I& m

3 j' [: D2 ?% R  f. Y5 x$ J0 m

$ e6 {/ C* T. G3 s# a- m3 @% V* e  C% u1 }

- q3 _/ u  C) r9 c; Z; s7 F0 \6 `, z

" D/ R5 w# S4 |' {9 @* @: Q/ ?* v! _. Z# v4 K% V
% l( ]5 R7 b" f7 G/ m2 G+ _; [

# _7 Q- [$ L; h! }2 P* [  M- @
% F* K4 I2 s5 z! s
: {5 e6 L  I9 D8 v; N3 i2 T& z# E, Q$ X/ p4 G3 h( o, z
2 F5 u7 @* z0 t' v4 A, V) T$ t5 w

; c$ J# v; y5 D$ K/ w6 {+ J% o/ p  g中間影其實都好看丫...
( A$ I; h6 d' m6 m' r
/ R1 f- i- U* V! E
3 E$ k9 g% y: s7 x: {1 l- n' J3 h; S' X
開燈燈) d! @) S! X" ?
0 E  L( P2 L4 z0 s5 _+ O1 X# p

/ a; f9 H$ g# x) o
+ D4 _" i) c( J3 {
* k6 L, l5 ~3 P8 F- a9 }% J- c# b/ ^6 d$ ?

" g2 E; W, c- A( d5 K9 z( u  n! a- L( u" o

1 F, }+ f0 l  B* z0 G
9 E" h) T; B! D" Y' Q  A) H6 s2 E: J$ K7 h+ W! g

/ d- X9 K7 h) d4 P, W% f" S* P  o3 t
( P' M/ v( c+ {# Q: x: T: C6 C4 k
7 q. G5 Y6 e+ y0 j% C
. H# `- W4 |  H/ J7 l0 w
+ I! n2 `, i  \6 Z, q
8 Y) |6 _+ }' I8 z' X; |

3 Q* Y& w6 |6 u( n* S7 l- v
+ O* n* I; B% j8 p. w7 z. F8 n
+ C( c: v5 N  a& Q( Q, g7 V
$ ~2 B6 |0 _9 u% h9 C
- f) k' ?) D) g: {( U7 N7 O$ J5 F2 D1 T- ]' ~) Z+ ?* i  \
) }8 U- _8 u6 O' V" N

4 `$ R2 P+ j% ~# a, k& X9 @( R  T; C- D
4 W% W( p, Y1 L! p
6 M8 z3 Z  G' ]; K" I

7 y) s  F' @# N' a, F% m7 \* U$ Z' F
$ {; P9 j5 z0 P/ y7 P, K5 q* v: m2 }0 M6 y4 J. E: X

4 s0 P8 |( J) r* I" ~$ b; k( u
. R3 N0 G9 I0 B/ I" n0 S9 Y' y& u7 y
" s# F1 K+ G0 A" @9 U
4 O: f  Q8 s$ V& d' Q7 x5 y1 f) H+ k8 B3 ], E( \' ?
$ l5 _8 M* X  Y8 Z# [
7 F; ^9 E6 n: x3 g! K9 h

! n5 t1 B- p* R0 R1 J
4 ]1 k3 J1 V# j  R. @7 V0 I
$ o9 o) R8 d. U  ~6 G) w, M- a  g/ v0 Y
2 v% \8 z* ?. D( d! ~8 {, L' ~

( \6 P: [' i: }: G! Y$ Z9 k  T) @+ b4 U- V
% ^" X3 Z# P3 U/ b6 {

* `' N9 K; o  I2 @9 I8 n  @6 t  P9 M

% Y. r- H  O0 d0 H, V/ z0 N$ D- N, W6 w8 V: \
7 O3 A0 d# x3 J  q6 Z
0 E) Z; Y% i, T# K, _. j
5 ], W, j; D( A1 c
0 t3 R- }9 y* W. K# E

5 H. d# I0 w. [5 H1 Q+ R. ~* a) l7 z4 t7 ~- ^7 b5 Z
( ^7 A  Z. ]. J4 F# A* w

6 T! l) C& h( ?0 V# l: D% p  J8 |5 F; v+ Y8 b

  B4 F: J+ e( g# U: S! B5 f$ S- c; i7 E3 }$ y+ e3 Z% C  f' I  X. t
( P( b; C! [2 n

& s% Z4 j! a' V8 J# F/ r
: g7 |- r5 ~+ @/ e0 J  z3 ~$ N# ~+ B  W6 x* b& P$ H. d7 W
5 G9 X) b6 M, _* l4 B9 l) O
% f/ I" i) m- `

: p1 S9 ^8 h1 |" C- h# a% c4 Q1 k" p
, M8 b) m- \. U2 A% R
. r- }1 O' E! U  i& X0 ?8 Q+ p4 ]! u- m+ t1 R. v

5 q* q1 x. E/ b% Z, T謝謝觀賞^^

TOP

好正!!!!~~~
我的Blog: http://desmondwky.blogspot.com/

TOP

大毒物一隻

TOP

大毒物一隻/ |2 Y! Y" X2 p
keane.AC 發表於 2012-4-9 10:40
9 H; N+ |% b+ u# C$ R1 G1 s( h6 w

# x; o, i! K) H4 D信唔信飯局我拎出來毒你^^

TOP

信唔信飯局我拎出來毒你^^  {! F$ ]' ]% m" H( d! R
王子老師 發表於 2012-4-9 10:52
$ \5 \' b+ o  p8 J8 J9 o5 }
: o- d8 j" g; T! E) C$ v7 _

1 I+ }" l( Q5 }    當晚會紅燒夜鶯,,,,
& O3 f5 B) P- V" R 再次恭賀完成大作

TOP

當晚會紅燒夜鶯,,,,! I, i9 j9 t) l4 a( p
再次恭賀完成大作7 m1 }1 E4 s) S
LinusPoon 發表於 2012-4-9 11:23
! \7 _1 p6 T& c0 z

6 Y) T  r- W8 ]+ m8 b/ R你未報名喎///會員活動...壇主會否支持???

TOP

你未報名喎///會員活動...壇主會否支持???( l( J( z% y3 ]9 {6 M
王子老師 發表於 2012-4-9 11:25
. A$ c9 k- [2 F
& k4 C; @+ [+ ~* Q: l
$ o4 ]5 ]7 q# z. p$ p
    未知,重咳緊,未必尼到...

TOP

信唔信飯局我拎出來毒你^^
( `0 n, \1 E* e9 c& W! r+ Y王子老師 發表於 2012-4-9 10:52
+ c3 p" ~* y) `5 a, D- p+ Q. u

% r2 j( ]* O/ c4 W$ S* X: b; w2 o# \) j) l8 M1 k$ ]! D
   我唔信   你毒我唔到既, 我會睇左當解毒

TOP

未知,重咳緊,未必尼到...  B* N; L3 t" d2 h! T2 h/ P
LinusPoon 發表於 2012-4-9 11:31
. c+ `. Y+ W- X0 w  C% h

' G/ i9 q! l/ D0 y
$ a( p; Q: \/ `3 c1 i   壇主小心保重身體

TOP

返回列表