GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

RC 1/100 NIGHTINGALE 夜鶯(成品) 2012006

本帖最後由 王子老師 於 2012-4-9 04:29 編輯
) G: J, m8 O" z3 k5 P0 H
& z" `2 n: C& {09/04/2012
9 }) f; f0 o+ H' c  b成功砌完真開心...6 `  y) D* a1 [6 I. Z3 e- k
成品比我所想的美
# ~# c2 n- h% p" }9 d7 u( i, i- Y0 I, K6 ~% U8 ^
$ j. S/ q5 n, _! T5 a; c

3 f  v% _0 J# l- ?0 K: W% `$ z3 P% c, J& w" p( }0 w

" i8 b0 b: ?7 b. C4 _0 |' q2 l1 ], ^: v; l
5 e+ T& g( }. g( W6 ?
3 y& w, Z3 s. N: v+ ?6 S6 `2 A' {3 E( z* k! J
7 L- J& P5 M: A" y8 q5 h' ]% V  S7 c
: O* U5 d; F* `; G& I9 [

* m9 X7 [+ V, H8 {
" z0 ^' k, L8 l6 G3 y; G3 i" [
, M- n. T$ d) w2 t
8 S  E7 E$ e$ r# {/ Y0 k
  Y2 z3 z& F& C/ p: l
: J8 c) r" k5 i: K0 Z$ Z1 z$ J0 _* P) L6 d) w& \

/ b+ ~/ R! d( ^
- ^4 [" P4 F: |+ Y7 E0 n8 W3 T. d6 M' T9 a, J3 s  V$ ?- c% S
& _1 [2 N3 y# q7 `( O  I
) q9 T/ p8 c& @, e2 s  e

# q# Z2 T6 C+ ~
- [' w5 n5 J# c" \5 W5 w4 t4 J" ]1 j7 ~% n# q6 N' T

# p9 C2 N! ?5 W! c1 l4 ]! x
* O/ u, O- v7 ]) @9 B% l% W* L8 n/ G' F2 `2 H" g; x; {

. v- h8 O) P" D5 O# |; x
, Q$ c8 U/ p/ U1 B% A9 }4 i* }2 v- G5 h9 W6 @! P# x& z

5 _% S. Q, }, o. t/ q
- J# j, w0 V' @
3 g2 U4 o4 r: u) t4 q3 i8 a5 ^$ V3 l! ]; [
- Y$ i" X. X/ K9 f8 m5 r. C
: c6 M$ K2 H$ W, U% n" v
. t# {5 b* Z: |: F! q; f) U5 b

/ Q2 n- E4 o( @4 c* x3 X8 u4 ?8 G. L. w1 Z* e; i* K

# n  ]' m, |0 e% P* N9 E: r) A; n3 N

7 l( \) |' a8 }: M4 l, ?
) Q% h. s! V$ e1 Y8 _4 B- `
1 w& O1 O( @1 x5 e/ a( _) O* p
. ^5 u* V# w: N% T- L& J7 J3 Y4 J. ?3 ?
1 N1 r9 K7 m5 [' {' L5 R, h$ i2 d4 O* d7 Y4 }% x

0 v! D& {( L, D9 {6 U& N" {5 Z' ^" `, S! B. I8 i: m
% U# Z8 \! X% n" u  I, n+ W
2 l5 q0 H/ @% T4 L! j% u

2 {" T. k6 D2 ]/ B! _0 l1 _- V5 K) q
& B1 ]8 s# y7 }1 [* }) S! H! K6 z8 B" s3 H/ S, i* P- [$ W

& e  E: h- Q* X& s! v2 r
$ Y2 `2 x6 P* b% G$ E9 B
4 E5 x3 \0 o) r: W" U0 j
1 ~+ T; v' x4 y% m- h; u9 {! \" p% c4 h3 ~, _5 R6 I5 n

9 p/ ^+ L: ]- V7 @$ R
( J1 [8 r' |1 H/ M, @; F. G
% J9 c/ a6 O" s; d$ e+ @8 b" r  u$ E
) a* B7 a' o% z9 h6 B3 z" ~" k* h

) X( s( T8 A3 N2 d# w0 M; S" H8 b6 p2 W0 j+ r2 f
+ B/ e9 ^. _/ Y: K
6 J8 F* ?6 \) i% J: V" D" n

# e) {8 o: Y# _$ d; K& y! _: h
. z0 e  P; U: z8 Q1 b: C5 j3 v4 h* Q! {. ]4 l
影返RC影相的角度先...^^
, y7 z& U- o: H$ u. q1 n
  Z% G8 g7 r; B6 B
, K7 W; G9 a$ A" q  P
! w* I# v' t5 G0 l% c6 V+ @0 _7 T0 t+ e
4 O( P* V" `  q9 W+ {) {2 X
7 P! u  z* F  k+ ~) h
/ J0 g/ b7 j7 W9 ?9 q, V
# O. ]& }/ c- y2 `, Q% k/ P
/ }) l# h% c. Z1 M5 o$ S, o

3 P! g( |( L2 O$ E8 ]( h& Q1 V
/ M  x2 W3 S: T, [2 I) E+ k5 G& `0 b4 U  S1 ~: m6 b& N
5 Q2 }. S- Q; o8 J; X& d

- F$ u. y) N' X' f; }, s/ }) z/ P4 X" ^/ m$ T
" y0 D- w( v- t4 A- w, P) [  ~

  N- I& v. i! K; Y2 J. Z
/ u+ O- h/ [) q# U- d/ n7 V* E7 W5 a5 C

, p; C- |) B  _: W7 F
  g9 [8 u+ |0 B% G4 B9 X: W) t% h- e. r& ~( |2 I8 }1 b  [3 P
, {6 J0 I( I$ x8 e' T0 B
中間影其實都好看丫...+ C1 I. M/ S9 E0 X  h6 |  t: Y3 R
+ a0 N% Q0 Q, L$ i! o  K; ?

5 `: M' q- |8 x4 i) C6 p, E* |- K( A
開燈燈" {5 z& z" D, O3 E4 M+ ~( B  O2 V

0 L* j. i0 V5 g) L% s* n1 s0 x% G

. `  E+ T' Z* L
' V1 Y2 K2 i: m; A$ S1 H, x3 m: U( e* B  z
/ k( ]! a5 V; x: `4 K( G1 G

% W9 s+ Y- z- K- _% ~. @7 }  ]9 V; v. u3 E5 d7 ?

9 a' n* U9 o+ ~
: P. T$ w( s8 q: Z. j  B# q( y0 I2 ~* E8 l4 ?  R: T

- {. X. i1 t* L2 z8 Q
6 x3 b& Y: X/ F2 e/ h0 W/ [& g( f9 S% U  h& d9 d

* P* O& M- P1 b, a; x5 O- x$ D4 r, L7 o+ h) q
3 H  N; M/ f4 _
/ R9 D. \& o/ S2 I& y: s: H

9 j# `3 Z. J( B
& S% Y; O7 S1 N, [- j5 ~9 @" }
/ W4 _+ B0 }* A# j3 ]; S. k  A& U, c& q0 q& P
' J& ~* T% p# }- E/ s  x
& ~  K* B% u7 D5 {. n
! D6 L% H9 S: _
7 |% h& H" o1 P) \2 e

. X) {; w8 q8 @5 [' t) X9 B! G! S8 @; v) j  v5 U: d

) a* p* m8 d* N4 @# d3 c3 O
, {0 m/ o2 t  K% H4 T1 a4 S9 L/ {: C' k. d5 D0 O' S' ~

- x2 T& q* d8 ?( Y1 [' a7 s3 P' P* h1 M' D$ T" v+ W) n! |. L

8 m) R" l' a2 u& M* k
: J/ K/ T, i9 Z- S  t3 ]; @) A
! i: }" w* j. U# s
. j5 x' K6 u" c* N. ~/ B3 r% l8 n  G- W& Q1 Q
/ t3 C! b8 K7 l5 N# [: T+ s9 n
% x+ z! J3 A. B( h1 y# u  ?* _, n/ t
4 U# w3 i0 x7 R" O( S2 n

6 y- U+ I. k0 g
) H6 @( a. T" h0 N* ?
$ N5 T& q; y( `% w9 ]; \
7 [- X) M* U% h1 }$ t0 q
3 e" M1 K! J( f
; U" I/ y7 a: ^$ D$ X% T
1 {/ G  \0 b' y' _. K+ f# h9 }6 ?2 S# L" w
' U% `; T, f: F
( C3 e. K5 T. S

9 j& g& x' R* d6 @' O3 M. s" [+ v  H3 R' d
1 ], `- e) C$ x# C# z3 g/ [
1 }- c! O% i' R0 y  `, |

$ _# c% l% l7 T) M
5 X$ n/ m6 y. u2 M0 l- A  |: n1 t' P" ]% s# ?
0 p3 i6 s' c% z6 |% f  k
$ x( }3 K  N* W5 H" c
" d9 X  H% _; {2 Q) F* ?

- O$ X  k+ m2 o3 U3 t& d/ Q" y! H6 j9 ?

, [1 t  J4 M  l6 A/ J. c; o( M! r( K4 l5 I; `

/ i+ [# s* b# d- U4 l
) r8 G7 Y( O9 K9 s) Z: y4 S( `/ t/ i" p$ L
9 F" r" T# E! z  x" [; N

* U6 P% Y) H2 S2 P
( _2 a8 h& i) _% d  H
# N  e8 v: ^+ G% F. B& w+ h7 a謝謝觀賞^^

TOP

好正!!!!~~~
我的Blog: http://desmondwky.blogspot.com/

TOP

大毒物一隻

TOP

大毒物一隻
0 L0 c% C, a" ~  l& f$ ?keane.AC 發表於 2012-4-9 10:40

5 Q  o/ N' l6 p  S
5 ?& E+ I+ D7 Y! C: z6 D+ y& j信唔信飯局我拎出來毒你^^

TOP

信唔信飯局我拎出來毒你^^- k5 c! S0 P8 z/ w) b9 Z
王子老師 發表於 2012-4-9 10:52
5 B3 [+ A6 b6 ?4 ^, ~9 |9 J
* s* E3 K+ Q# n
& I5 s3 }  j1 B9 \0 \! e
    當晚會紅燒夜鶯,,,,1 a; u( b7 Q3 q  L  j/ Y
再次恭賀完成大作

TOP

當晚會紅燒夜鶯,,,,
5 f9 _( W' r; i 再次恭賀完成大作
: s- N2 h6 w  kLinusPoon 發表於 2012-4-9 11:23
( q3 X; ?; y4 n- K6 M, l) j' S
7 o1 o4 K; f4 g. a  S; o- P5 X
你未報名喎///會員活動...壇主會否支持???

TOP

你未報名喎///會員活動...壇主會否支持???
. i; G. \0 M/ c5 |0 h王子老師 發表於 2012-4-9 11:25
+ r6 ?+ T% f! Z* {, K
! ]# H+ Q7 s" H* v5 Z; t+ u

/ V% B5 Q; e" B$ K    未知,重咳緊,未必尼到...

TOP

信唔信飯局我拎出來毒你^^8 V, {9 ?: A0 H$ ^7 T
王子老師 發表於 2012-4-9 10:52
1 c& z; a5 K5 _$ e$ E( t
1 P/ m. r% [+ w% t4 \
, X; h& G1 V+ N2 p5 ~, y6 B
   我唔信   你毒我唔到既, 我會睇左當解毒

TOP

未知,重咳緊,未必尼到...  B4 w. @/ f! T+ |* l4 S% X
LinusPoon 發表於 2012-4-9 11:31
) R* }& ~$ y" ?3 k- F4 p
9 `" u7 Y" K# y

/ Z3 ^2 j( o+ h   壇主小心保重身體

TOP

返回列表