GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

龍神丸

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:07 編輯
8 W7 A' D$ X" w( u' j  {2 Y) f, {: E0 X' r6 s, R: b( S" N6 J9 w  K

) I, |& g+ r& x% N/ o& `[img]h[/img]
# v% {. i  f% h4 l' L
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

好有金屬感

TOP

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:08 編輯
5 P& b" c( M3 r) s; Z1 v& @+ d8 X0 E% a8 L. ]2 h) `8 D

; I& W3 n& H9 t, o: ^9 `: A炎龍拳
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

炎龍拳好正呀!!
我的blog:ONLY ONE HOBBY
我的site:ONLY ONE HOBBY

TOP

回復 4# onlyone_ken 6 k0 J, ~  f* v0 N3 ~
用左玩具珠寶的膠珠.
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

炎龍拳5 s; e% d3 F! e' m, z$ B  k# T
GARY... 發表於 2012-5-23 21:40
$ x" G0 e0 @" T. n: P

/ r3 C/ `+ c% o8 }$ x1 q
' H( G  g) ]9 |) P9 ^) X$ H+ D    又型又靚仔

TOP

喂, 出登龍劍仕樣啦...

TOP

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:09 編輯 8 P! E% G& s0 e: s

3 O9 B7 G* q0 L& b1 ?5 T. _' p  X# C8 }! b% B
$ g( N) ^( j, ^5 X
今晚也影好出登龍劍這招
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

返回列表