GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

龍神丸

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:07 編輯 ! l/ r: h; b5 f

' O( {% b8 I0 ^, Z. U4 ~/ Y3 {. }! Y0 G
[img]h[/img]. C+ `8 n6 c4 M( n/ u6 }
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

好有金屬感

TOP

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:08 編輯
6 V4 |' W8 b2 p0 p6 L1 m, n; v8 j: p

3 Z0 S1 F2 d# K5 \炎龍拳
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

炎龍拳好正呀!!
我的blog:ONLY ONE HOBBY
我的site:ONLY ONE HOBBY

TOP

回復 4# onlyone_ken 4 F2 ?1 _& T$ n7 U; F
用左玩具珠寶的膠珠.
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

炎龍拳( y, h) [( o$ z4 i
GARY... 發表於 2012-5-23 21:40
2 f0 W8 W* t$ F& |. r0 w* t
" p+ E2 Q* @8 J( \' l8 X) N$ p
% P2 B: h- d) r/ U: L; `& ~2 i
    又型又靚仔

TOP

喂, 出登龍劍仕樣啦...

TOP

本帖最後由 GARY... 於 2013-4-28 18:09 編輯 % D" o. n  x$ ?" E- A
- X2 n) H/ R9 g- r. K6 y+ ]2 u
- V8 Z  Z7 _/ u

2 V4 B' I6 V" m0 u: i# T今晚也影好出登龍劍這招
難得以模會友有咩好對罵
如果可以以和為貴就最好啦

TOP

返回列表